Anunț

privind organizarea selecţiei/evaluării prealabile a candidaţilor
pentru postul de Director al S.C. PARKING S.A.

SC Parking SA cu sediul în Piatra Neamt, str Cuiejdi-Mall Forum Center, etaj1,tel/fax0233/220235, anunta organizarea selectiei/evaluarii candidatilor pentru ocuparea postului de Director, în conformitate cu prevederile OUG109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor  publice cu modificarile si completarile ulterioare

Vezi anunțul complet

 

 

 

REGULAMENT DE RECRUTARE

și selectie prealabilă pentru ocuparea
funcției de Director al S.C. PARKING S.A.

 

             Prin Decizia nr. 11/05.09.2016 a fost aprobata declansarea procedurii de selectie a directorului la SC Parking SA Piatra Neamt .

Mandatul directorului este stabilit prin actele constitutive, neputand depasi 4 ani .

            Reguli generale ale procesului de recrutare si selectie

 • Procesul de recrutare si selectie pentru functiile de director se face cu respectarea prevederilor OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Directorul va fi desemnat de către Consiliul de Administraţie, la recomandarea Comitetului de nominalizare, in urma desfasurarii procedurii de selectie.
 • Numirea şi înlocuirea directorului se face exclusiv de către Consiliul de Administraţie;
 • Functionarea legala a comisiei desemnate prin Decizia nr. 1/14.01.2014 are loc doar in prezenta tuturor membrilor .
 • Comisia are urmatoarele atributii :
 • stabileste criteriile de selectie si evaluare a candidatiilor;
 • elaboreaza modelul de anunt privind organizarea selectiei si evaluarii prealabile a candidatiilor;
 • primeste , verifica , selecteaza dosarele de candidatura , intocmeste lista candidatiilor selectati, precum si fisa individuala a fiecarui candidat evaluat.

 

Procedura de selectie

 • Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societăţii.
 • Criteriile de selecţie a candidatilor sunt :
 • indeplinirea conditiilor generale;

–     indeplinirea conditiilor specifice;

–     indeplinirea conditiilor cerute prin O.UG nr. 109/2011;

–     elaborarea declaratiei de intentie(oferta tehnica);

 • Criteriile de evaluare a candidatilor privesc:
 • evaluarea dosar -100pct.(pentru conditii generale-50pct. si pentru conditii specifice-50pct.);

–  evaluarea ofertei tehnice-Declaratie de intentie-100pct.(motivatie-20pct.; obiective propuse-50pct.;argumentarea alegerii 10 pct.);

– interviu-100 pct. (date personale – 10pct.; pregatirea profesionala-20pct.;experienta-50pct.;cunostinte specifice bibliografiei -20pct.).

 • Bibliografie:

– Legea nr. 31/1990, a societăților, cu modificarile si completarile ulterioare;

– O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

– H.C.L.nr.79/2015 – Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de administrare,intretinere si exploatare a parcarilor de resedinta si a parcarilor inchiriate institutiilor publice sau private de pe domeniul public si privat al Municipiului Piatra Neamt; H.C.L.nr. 362/2015;

–  O.U.G. nr.26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

 

 • Anuntul privind selectia directorului se publica , prin grija consiliului de administratie, in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire, pe pagina de internet a intreprinderii publice .
 • Modelul anuntului privind recrutarea si selectia directorului este prezentat in anexa 1 la Regulament .
 • Candidatii isi depun candidaturile până pe dat de 10.2016, ora 10.00, in plic inchis si sigilat, pe care se mentioneaza: „ Candidatura pentru pozitia de director al S.C. Parking SA, precum numele , prenumele si domiciliul candidatului.
 • Candidaturile se depun la sediu SC Parking SA Piatra Neamt din str. Cuiejdi Mall Forum Center, etaj 1
 • Plicurile continand candidaturile se desigileaza numai in prezenta membrilor comisiei de selectie ;

Pot candida pentru funcţiile de director, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii :

1 )   Condiţii generale :

 1. a) are cetăţenia română , cetatenie a altor state membre ale uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
 2. b) cunoaşte limba română scris şi vorbit;
 3. c) are capacitatea deplină de exerciţiu;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

e ) sa nu fie incapabil potrivit legii, ori sa nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile insolvenței, cu modificarile și compeltările ulterioare;

 

2)   Conditii  specifice:

 1. a) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul tehnic, economic, juridic;
 2. b) experienta in activitatea de administrare/management a/al sau a unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile – minim(cinci) 5 ani, si sa fi inregistrat profit cel putin 1(unu) an din ultimele 5 (cinci) exercitii financiare;
 3. c) sa posede permis de conducere-categoria „B”.

 

           DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII :

 1. CERERE de inscriere, ce va cuprinde in mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului ( anexa 3 ) ;
 2. CV în format Europass ( anexa 4 ) ;
 3. Copie act identitate;
 4. Copii certificate prin semnatura candidatului, dupa actele de studii ;
 5. Cazier judiciar și cazier fiscal;
 6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 30 de zile anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 7. Aviz psihologic pentru functia pentru care candideaza ;
 8. Adeverinta care sa ateste vechimea în activitatea de management;
 9. Dovada numirii în calitate de Administrator / Manager, dupa caz;
 10. Copie conform cu originalul a Bilantului (certificat de DGFP competentă) referitor la exercitiul financiar cu profit în care agentul economic a fost administrat/manageriat de către candidat si documente doveditoare ( copie conform cu originalul ); SAU  Declaratie pe proprie raspundere  referitoare la  experienţa în activitatea de administrare / management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor comerciale profitabile ( anexa 5 ) ;
 11. Declaratia pe proprie raspundere , prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 6 (2) coroborat cu art 73^1 din legea nr. 31 / 1990 , cele prevăzute la art.6 din O.U.G. nr. 109/2011 sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională si ca
  nu a suferit vreo condamnare pentru o infractiune contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si ca nu se afla in conflict de interese sau in  incompatibilitate conform celor stipulate prin Legea nr. 161/2003 ( anexa 6) .

12 . Declaratia pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale in cadrul procedurii de recrutare si selectie , precum si de a putea fi verificate informatiile furnizate . ( anexa 7 ) .